Bezzałogowy statek powietrzny, którego stałeś się właścicielem jest skomplikowanym urządzeniem składającym się z wielu elementów elektronicznych i wirujących z wysoką prędkością elementów mechanicznych. Nieprawidłowa eksploatacja statku powietrznego może prowadzić do utraty mienia, zdrowia (trwałe kalectwo) lub życia operatora oraz osoby postronne! Przed podjęciem eksploatacji zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz obowiązującymi przepisami prawa regulującymi eksploatację bezzałogowych statków powietrznych.

Zapamiętaj:

 1. 1. Odpowiedzialność prawna, finansowa  lub karna za wyrządzone szkody w mieniu lub zdrowiu oraz za następstwa związane z naruszeniem przepisów dotyczących zasad wykonywania lotów modelami latającymi oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi zawsze spoczywa na operatorze (lub jego opiekunach prawnych) bezzałogowego statku powietrznego.
 2. 2. Nigdy Nie wolno wykonywać lotów nad ludźmi, awaria lub utrata kontroli grozi kalectwem lub śmiercią!
 3. 3. Nawet mały model latający nad którym utraciłeś kontrolę, upadając na drogę lub naruszając kontrolowaną przestrzeń powietrzną może spowodować katastrofę w ruchu lądowym lub powietrznym!
 4. 4. Posiadane ubezpieczenie OC (jeżeli takie wykupiłeś) może jedynie zminimalizować skutki finansowe wyrządzonych strat osobom postronnym, nigdy jednak nie spowoduje odzyskania zdrowia lub życia.
 5. 5. Loty rekreacyjne lub sportowe można wykonywać jedynie w zasięgu wzroku (VLOS):
  1. a. w przestrzeni powietrznej G,
  2. b. poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR);
  3. c. z zapewnieniem ciągłej i pełnej kontroli lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych, Nie wolno wyłączać aparatury sterującej gdy model jest zasilany!,
  4. d. za zgodą właściciela terenu,
  5. e. poza otoczeniem lotniska lub lądowiska, tj. w odległości powyżej 5 km od jego granicy;
  6. f. w strefach ATZ lub w odległości mniejszej niż 5 km od granicy lotniska lub lądowiska – za zgodą zarządzającego lotniskiem lub lądowiskiem;
  7. g. z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym na danym terenie ! Aktualny rozkład przestrzeni powietrznej znajdziesz na stronie http://www.amc.pata.pl/  w dziale MAPY.
  8. 6. Poruszając się w przestrzeni powietrznej pamiętaj iż zawsze pierwszeństwo posiada statek powietrzny z ludźmi na pokładzie bez względu na to czy Twój lot był zgłoszony w FIS (służbie informacji powietrznej). Natychmiast ląduj.
  9. 7. Ograniczone zaufanie i niepodejmowanie zbędnego ryzyka: Bezzałogowy statek powietrzy wyposażony jest w wiele elektronicznych podzespołów, czujników (GPS, MAGNETO, BARO, ACC, GYRO) oraz jest sterowany za pomocą fal radiowych, których działanie zwłaszcza w terenie zabudowanym lub w pobliżu innych nadajników może zostać zakłócone. W takim przypadku w sposób niekontrolowany model może oddalić się na znaczną wysokość oraz odległość stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia oraz naruszenie przestrzeni powietrznej w której nie powinien się znajdować.
  10. 8. Operator statku powietrznego używanego w celach komercyjnych, innych niż rekreacyjne lub sportowe zobowiązany jest do posiadania świadectwa kwalifikacji, co wynika z art. 95 ust. 2 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze. Naruszenie w/w wymogu stanowi czyn zabroniony, którego sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku, zgodnie z art., 211 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo lotnicze.
  11. 9. Nieprzestrzeganie przepisów ruchu lotniczego, w szczególności wykonywanie lotów poza zasięgiem wzroku (FPV) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej (A,B,C,D,E,F w tym w rejonach TMA i CTR lotnisk kontrolowanych) poza wyznaczonymi do tego celu strefami (art. 126 ust. 4 ustawy – Prawo lotnicze) , spowodują podjęcie kroków prawnych zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dn. 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 1393)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 marca 2013r. - w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 440)

 

Oświadczam iż zostałem poinstruowany o zasadach bezpiecznej obsługi, obowiązujących przepisach oraz przeczytałem ze zrozumieniem powyższy dokument. Jestem świadom obowiązków i odpowiedzialności jaką ponoszę eksploatując model latający lub bezzałogowy statek powietrzny.

 

 

 

………..   …………………………………..

data,                 podpis Imię i Nazwisko