Regulamin szkoleń

I. Informacje o projekcie:
1. Właścicielem oraz organizatorem szkolenia jest Tomasz Gałat, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka Okien Drzwi, Fine, DronaVista.pl, z siedzibą pod adresem: ul. Towarowa 3, 33-300 Nowy Sącz opisana numerem NIP: 7342007003 oraz REGON: 852615160 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

II. Szkolenia
1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń, dostępnej pod adresem: http://dronavista.pl.

III. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez uczestnika wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem: http://dronavista.pl/pl/content/16-formularz-zgloszeniowy-vlos na stronie internetowej Organizatora.
2. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza na stronie Organizatora oraz akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w regulaminie szkolenia.
3. W formularzu zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować że jest osobą fizyczną lub prowadzi działalność gospodarczą z siedzibą oraz opisaną numerem NIP i REGON.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
5. Uczestnik wypełniając formularz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn.  zm.) dla potrzeb rekrutacji.
6. O zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

IV. Zasady uczestnictwa
1. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 1600,00 zł do 5kg, oraz 2000,00 zł do 25kg (usługa zwolniona z VAT).
2. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty gotówką w pierwszym dniu szkolenia lub przelewem na rachunek 50 1140 2004 0000 3102 7504 6309.
3. Grupa szkolenia liczy min. 8 osób. W przypadku zgromadzenia niewystarczającej liczby uczestników w terminie opisanym w informacjach o szkoleniu, zostanie ustalony kolejny termin szkolenia, którego datę poda organizator bezpośrednio uczestnikom.
4. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym przygotowującym do egzaminu państwowego. 
5. Uczestnicy szkolenia mają możliwość wypożyczenia wielowirnikowca na egzamin państwowy pod warunkiem uiszczenia opłaty za wypożyczenie platformy latającej zgodnie z cennikiem pod adresem http://dronavista.pl/pl/content/39-cennik.
6. W przypadku wypożyczenia wielowirnikowca od organizatora na czas egzaminu państwowego, uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.
7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego mienia, uczestnik będzie zobowiązany pokryć wszelkie straty, jakie wynikły dla firmy Tomasz Gałat Fabryka Okien Drzwi, Fine, DronaVista.pl.  Zwolniona od obowiązku pokrycia będzie osoba, która udowodni iż uszkodzenie nie wynikło z jej winy.

V. Organizacja szkoleń
1. Szkolenie trwa przez 3 dni. Obejmuje 16 godzin zajęć teoretycznych (2 dni) oraz 4 godzin zajęć praktycznych odbywających się w trzecim dniu szkolenia.
2. Organizator szkolenia zapewnia materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w postaci serwisu kawowego oraz obiadu.
3. Materiały szkoleniowe są własnością firmy Tomasz Gałat Fabryka Okien Drzwi, Fine, DronaVista.pl, z siedzibą przy ulicy Towarowa 3, 33-300 Nowy Sącz i zabrania się ich dalszej reprodukcji w tym udostępniania osobom trzecim.
4. Organizator nie zapewnia pokrycia kosztów dojazdu oraz noclegów.
5. Szkolenie odbywać się będzie w budynku przy ulicy Dąbrówki 94A, w Nowy Sączu
6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do aktywnego udziału w szkoleniu
7. Szczegółowy program szkolenia i terminy szkoleń znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://dronavista.pl w zakładce „Szkolenia”.
8. Każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym przygotowującym do zdania egzaminu Państwowego.
9. Na zakończenie szkolenia uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia kursu na Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego. 
10. Szkolenie prowadzą wykwalifikowani operatorzy bezzałogowych statków powietrznych.
11. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do osobistego uczestniczenia w szkoleniu, oraz podpisywania listy obecności.
12. Wszelkich  informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją szkoleń udziela Dział Obsługi klienta, tel.: 571-236-326, e-mail biuro@dronavista.pl.

VI. Postanowienie końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zgromadzenia niewystarczającej liczby uczestników, jednak nie później niż na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
2. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za szkolenie ani jej zmniejszenie.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn.  zm.), w zakresie niezbędnym dla realizacji szkolenia
4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych przetwarzanych przez organizatora oraz do ich aktualizacji.