SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI UAVO Z UPRAWNIENIAMI BVLOS

drons.jpgWychodząc naprzeciw wymaganiom prawa lotniczego wobec osób pilotujących bezzałogowe statki latające(samoloty oraz wielowirnikowce) oferujemy kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne w siedzibie naszej firmy w Nowym Sączu, w województwie Małopolskim.

Szkolenie jest dedykowane dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych posiadających już ważne Świadectwo Kwalifikacji UAVO VLOS , którzy jednak pragną zdobyć wyższy poziom wtajemniczenia i wykonywać loty poza zasięg wzroku BVLOS. Szkolenie obejmuje 25 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych mających za zadanie wprowadzenie Państwa w zasady wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, usystematyzować wiedzę techniczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne. Szkolenie teoretyczne jest prowadzone w trybie stacjonarnym, w formie wykładów, konsultacji, ćwiczeń i pokazu na sprzęcie. Szkolenie praktyczne jest realizowane w formie ćwiczeń naziemnych oraz szkolenia praktycznego w locie. Celem szkolenia praktycznego jest zdobycie przez kursanta umiejętności wymaganych do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe oraz do bezpiecznego wykonywania lotów i obsługi bezzałogowych statków powietrznych. Po zaliczeniu egzaminu z części teoretycznej i praktycznej kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, na podstawie którego możliwe jest przystąpienie do egzaminów państwowych.

Wstęp do zajęć praktycznych obejmuje ćwiczenia na symulatorze lotu, które trwają minimum 8 godzin. W symulatorze Kursant ma do wyboru kilka modeli samolotów oraz wielowirnikowców z wiernie odwzorowaną fizyką lotu w różnych warunkach pogodowych. Następnym etapem szkolenia jest szkolenie praktyczne z wykorzystaniem samolotu bezzałogowego, zajęcia te odbywają się na lotnisku oddalonym 4km od naszej siedziby.

Ponadto w trakcie trwania kursu Kursanci mogą przejść badania wykonywane przez lekarza orzecznika, uprawnionego do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 1,2,3 i LAPL dla kandydatów na członków personelu lotniczego oraz personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz personelu pokładowego - koszt 200zł.

Badania lotniczo-lekarskie, które musi wykonać kandydat w własnym zakresie:

I. Badania laboratoryjne: 
  1. morfologia krwi
  2. glukoza na czczo w surowicy
  3. badanie ogólne moczu
II. EKG w spoczynku wraz z opisem
III. Audiogram
IV. Badanie pola widzenia
V. Konsultacja laryngologiczna
VI. Konsultacja okulistyczna

Szkolenie teoretyczne to:

25 godzin wykładów w specjalnie przygotowanej sali wykładowej, zakres wiadomości zgodny z aktualnymi wymaganiami ULC:

- Prawo lotnicze
- Meteorologia
- Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
- Nawigacja w lotach bezzałogowych
- Procedury operacyjne
- Osiągi i planowanie lotu:
- Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
- Zasady wykonywania lotów
- Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

profesjonalne materiały szkoleniowe
egzamin teoretyczny na zakończenie zajęć
pomagamy skompletować niezbędne dokumenty do egzaminu

Szkolenie praktyczne to:

I. 8 godziny praktyki na symulatorze lotu

- przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego, jego obsługę naziemną, łącznie z oceną jego zdatności do lotu
- przygotowanie operacyjne i nawigacyjne do lotu, łącznie z analizą informacji meteorologicznych
- wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych

II. 2 godziny ćwiczeń na stadionie z minimum 2 przelotami w zakres którego wchodzą elementy egzaminu praktycznego:

  1. Przygotowanie do lotu
  2. Obsługa naziemna
  3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
  4. Wykonywanie czynności lotniczych

Koszty szkolenia:

Szkolenie wraz z egzaminem wewnętrznym 5000 zł brutto

Konsultacja u lekarza-orzecznika medycyny lotniczej (dodatkowy koszt około 200zł) obejmuje:

  1. Wydanie orzeczenia lekarskiego klasy 4
  2. Indywidualna analiza wyników badań lotniczo-lekarskich

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym (odbywającym się w siedzibie firmy - do 14 dni roboczych od zakończenia kursu).

Podstawowe opłaty związane z przystąpieniem do egzaminów oraz wydaniem certyfikatów są stałe, określone przez ULC:
Na zakończenie szkolenia kursanci otrzymują dyplom ukończenia kursu na Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego BVLOS.


Posiadamy zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów szkolących